ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชุดทดสอบอเนกประสงค์ขนาด 60 ตัน หรือ 600kN ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด 60 ตันหรือ 600 kN ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  นั้น  จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด 60 ตันหรือ 600 kN ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา