ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุม PLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุม PLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  นั้น

จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา         ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุม PLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รายละเอียดดังนี้

ประกาศประกวดราคา