ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการครุภัณฑ์ ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นสูง ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  นั้น จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครายละเอียด ดังนี้

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา20210204114130