ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วาย.เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 665,198.35 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา