ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ให้แก่วิทยาเขตขอนแก่น สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,189,333.00 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) และได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสม 64