(ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังแนบนี้

ร่างประกาศครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC

รายละเอียดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพื้นฐาน CNC