(ร่าง)ประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1230000

ร่างประกาศชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์