ประกาศประกวดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลางของงาน     ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000.000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ที่ 029/2562 เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ที่ 1901/2560  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 จึง ประกาศประกวดราคาตามรายการ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์