ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 220,719.55บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศราคากลางงานปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง

boq

แบบ (แบบ บก.01)