ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศประกวดราคา 20210321145133

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพื้นฐาน CNC