ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด

              

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)        เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564  นั้น

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ที่ 029/2562 เรื่องให้ข้าราชการ     พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ที่ 1901/2560  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560             จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังประกาศแนบนี้

ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์พื้นฐาน ปวช.