ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศดังกล่าวแล้ว

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ที่ 029/2562 เรื่องให้ข้าราชการ     พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ที่ 1901/2560  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560      จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาตามกำหนดระยะเวลาในประกาศดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ