ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยศิลป์การช่าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 249,990.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ