ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและประตูทางเข้าวิทยาเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและประตูทางเข้าวิทยาเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
15,576,866.57 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

                        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                        ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561  ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.kkc.rmuti.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 336 372 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง