ประกาศยกเลิกการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center จำนวน 1 ชุด

                      ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ประกาศประกวดราคาซื้อ   ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center  จำนวน 1 ชุด     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่  30  เมษายน  2564 นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศยกเลิก การประกวดราคา PDF