เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่    24  เมษายน  2564 นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์