(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จ านวน ๑ ชุด รายละเอียด ดังนี้

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ครั้งที่ 3

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ครั้งที่ 3.1