ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบนี้

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา