ประกาศขายทอดตลาด เรื่องการขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ

ประกาศขายทอดตลาด