(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๙๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

รายละเอียดครุภัณฑ์ Digital