ประกาศเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ

ประกาศเลื่อนการขายทอดตลาด