เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน ๒๖๕,๙๐๖.๒๗ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) นั้น

                   บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง