เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12

                     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังคาอาคาร 12 และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 91,361.12 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

                  บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำหลังคาอาคาร 12 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง