เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12 จำนวน 1 งาน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้   เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ