เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกนัสโซลูชั่นเซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 265,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา