การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารที่ใช้ มีดังนี้

  1. สำเนาใบสำคัญ (ส.ด.9)

  2. สำเนา หมายรียกเข้ารับราชการทหาร ( ส.ด. 35)

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. สำเนาบัตรประชาชน

  5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

  6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

  7. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (ส.ด. 43 ถ้ามี)

เอกสารทุกฉบับถ่ายสำเนาหน้า – หลัง  อย่างละ 2 ชุด  พร้อมเซ็นรับรองสำเนา  ลงชื่อกำกับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ไว้ด้านหน้าทุกแผ่น

หมายเหตุ  การส่งเอกสาร  ขอให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น

(แผนกพัฒนานักศึกษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ส่วนงานทหาร) 

150  หมู่ที่  6  ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ☎ โทร 043-283700 ต่อ 1331