ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 272,497.10 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)

บัดนี้ จึงประกาศราคากลางงานปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง