ขอเชิญชวนทำแบบประเมินความเครียดออนไลน์

🧡 ขอเชิญชวนทำแบบประเมินความเครียดออนไลน์ 🧡

ในช่วงที่สถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาวะความเครียดและการดำรงชีวิตของผู้คน ทั้งต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการจัดการปัญหาภาวะความเครียดที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้ตัวเราเองรู้เท่าทันสภาพจิตใจ

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทำแบบประเมินความเครียดออนไลน์ โดยสามารถทำแบบประเมินที่ลิงก์ : rmuti.me/T88OiohP4 หรือสแกน QR CODE

🥰 สำหรับนักศึกษาที่ทำแบบประเมินฯ สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม 🥰

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
กราฟิก : ประภาศิริ แซ่เล้า