ลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบที่ 2 สำหรับนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2564

ฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ตุลาคม 2564


เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (On-site) รายวิชาปฏิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จะอนุญาตให้เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น (กรณีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ต้องมีใบรับรองแพทย์ และต้องทำการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์)

 

🔹🔶นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถขอรับหน่วยกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาของ กยศ เป็นกรณีพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในการขอรับหน่วยกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาของ กยศ. เป็นกรณีพิเศษ
ให้นักศึกษาเข้าทำการกรอกข้อมูลรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ด้านหน่วยกิจกรรมนักศึกษาและชั่วโมงจิตอาสา กยศ. โดยมีรายละเอียดแยกตามส่วน ดังนี้
1. นักศึกษาที่กรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม หรือ 3 ชั่วโมงจิตอาสา
2.นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เข็มที่ 1
สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม หรือ เลือกรับชั่วโมงจิตอาสาของ กยศ. จำนวน 6 ชั่วโมง
3.นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
👏👏สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม หรือ เลือกรับชั่วโมง จิตอาสาของ กยศ. จำนวน 6 ชั่วโมง 👏👏
โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับหน่วยกิจได้ที่ :