เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี จำนวน 1 งาน ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วาย.เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ