ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้ จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้

รถโดยสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๙,๔๕๔.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา