เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 ตามที่ วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบลงทุน จำนวน 31 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 84,758,400.00 บาท (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.2565 หมวดงบลงทุน จำนวน 35 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,352,200.00 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 65