ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะทำการขายเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ โดยขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศขายทอดตลาด