ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบกำ ลังอัดสามแกนของดินแบบอัตโนมัติสำ หรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำ บลในเมือง อำ เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ราคากลาง และวงเงินงบประมาณ 1,750,000.- บาท

เสนอแนะและวิจารณ์ 10 – 15 พฤศจิกายน 2564

SPEC

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา