ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ราคากลางและวงเงินงบประมาณ 1,659,000.- บาท

SPEC

เสนอแนะและวิจารณ์์ 19 – 24 พฤศจิกายน 2564