มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อำนวยความสะดวกและร่วมถ่ายภาพเพื่อจัดทำปฏิทินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน ประจำปี พ.ศ.2565 ในหัวข้อ Logistic/Tourism

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อำนวยความสะดวกและร่วมถ่ายภาพเพื่อจัดทำปฏิทินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน ประจำปี พ.ศ.2565 ในหัวข้อ Logistic/Tourism ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเตขอนแก่น ผู้อำนวยการผลิต

อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงานการผลิต

อาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ควบคุมการถ่ายภาพ

ว่าที่ร้อยเอกสุนทร อนุภาพไพบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ควบคุมรถแทรม

อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ดูแลควบคุมนักศึกษา

อาจารย์ ดร. ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ดูแลควบคุมนักศึกษา

นายพุฒิณัฐ บุตรปาน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ถ่ายภาพ ดูแลองค์ประกอบและจัดแสงในการถ่ายภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ระบบราง

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย

ภาพ : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/4589242001142452