ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ