ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแท็บเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแท็บเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 นั้น

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้

เครื่องแท็บเล็ต จำนวน 30 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ที.เอส.เทเลคอม แอนด์ โอเอ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,108,500.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา