ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและประตูทางเข้าวิทยาเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและประตูทางเข้าวิทยาเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 นั้น

มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและประตูทางเข้าวิทยาเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและประตูทางเข้าวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 14,380,000.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประตูทางเข้า)