ราชมงคลขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือการขยายโอกาสในการบริการวิชาการ ณ จ.หนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เดินทางเข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อปรึกษาหารือการขยายโอกาสในการบริการวิชาการ พื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ณ ศาลางกลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พัฒนาเชิงพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบบูรณาการ การขยายโอกาสการบริการวิชาการ จึงขอเข้าร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยขอเข้าพบผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อปรึกษาหารือการขยายโอกาสในการบริการวิชาการต่อไป
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย

ภาพ : คณะทำงาน

กราฟิก : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/4757452720988045