ราชมงคลขอนแก่นส่งมอบเตาเผาขยะติดเชื้อเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักพิง

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ และว่าที่ร้อยตรีเอกราช ไชยเพีย ผู้แทนของคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ทำการส่งมอบเตาเผาขยะติดเชื้อที่ผลิตโดยคณาจารย์ นักวิจัย ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจากสมาคมศิษย์เก่าไทย-เยอรมัน การส่งมอบเตาเผาขยะติดเชื้อในวันนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ทำการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เตา ตามที่นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เตาเผาขยะติดเชื้อ โดยมอบหมายให้ นางศศิธร ผลบุญภิรมย์ ผอ.รพ.สต.เก่างิ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เก่างิ้ว เป็นผู้แทนมารับมอบและชมการสาธิต เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการแก้ปัญหาขยะล้นโรงพยาบาลสนามในช่วงวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ต่อไป

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย

ภาพ : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/4785528781513772