การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี “KM for 21st Century Skill Sustainable Development” ประจำปี 2561

 

 

ประกาศรายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี”