ราชมงคลขอนแก่น ร่วมหาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามุกดาหาร มทร.อีสาน เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามุกดาหาร มทร.อีสาน เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลางกลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย ในอนาคต มทร.อีสาน จะมีการต่อยอดและผลักดันให้สถาบันวิจัยและพัฒนามุกดาหาร เป็นวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มโขง (Greater Mekong Sub Greater : GMS) และการพัฒนาประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) โดยการนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และนำหลักการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาเชิงพื้นที่ในทุกมิติ เพื่อใช้มุกดาหารเป็น sandbox ในการทำงานทั้ง macro และ micro รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ และภาควิชาการของ มทร.อีสาน ต่อไป
ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/5221771417889504