รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบรับตรงครั้งที่ 1 รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท (สมัครฟรีทุกระดับการศึกษา)