ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นั้น
มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง