ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นั้น

จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น (2015) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงหลังคาอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์