รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบรับตรงครั้งที่ 2 รอบที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท