ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 112,710.95 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) นั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง