ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 140,355.93 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) นั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมา พร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง