ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,770,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. ประกาศและเอกสารประกวดราคา        2.  คุณลักษณะเฉพาะและ TOR